Classics, passion for the past

1981 DeLorean DMC-12

€ 49950

Carroceria Coupe
tipo de combustible Petrol
Transmisión Automatic
Color exterior Aluminium
Color interior Black
Tapicería Leather
See for information in English down below

DeLorean DMC-12 #BD001289 met automatische transmissie, afkomstig van de EERSTE EIGENAAR met uitvoerige, originele documentatie aanwezig. Uniek!

- Afkomstig van 1e eigenaar uit Californië
- Uitzonderlijk hoge mate van originaliteit
- Vroeg gebouwd exemplaar met separate benzineklep in kofferdeksel
- Rijdend project

De volgende originele documentatie is aanwezig bij de auto:
- Afleverfactuur
- DMC automap met diverse garantiebewijzen en onderhoudsvoorschriften
- Ownersmanual
- Belasting- en verzekeringspapieren
- Onderhoudsfacturen variërend van jaren "80 tot 2021
- Verkoopbrochure


Die iconische DeLorean DMC-12 is al bijzonder, maar dit exemplaar is helemaal uniek. Het is namelijk een uitzonderlijk origineel exemplaar afkomstig van de 1e eigenaar, die de auto ruim 40 jaar in bezit heeft gehad! Niet alleen de auto is in Californië goed bewaard gebleven, ook de originele documentatie die nog aanwezig is. Van de originele afleverfactuur tot handleidingen, garantiebewijzen en facturen: u koopt met deze DeLorean niet alleen een auto, maar ook een uitzonderlijk mooi bewaard gebleven verhaal.

De DMC is ontwikkeld door John DeLorean en is het ultieme stijlicoon uit de jaren "80 waar boeken over zijn geschreven. Het merk heeft auto's geproduceerd van januari 1981 tot medio 1983. Het door ons aangeboden exemplaar is gebouwd in mei 1981 en is daarmee een vroeg gebouwd exemplaar die op 13 september 1981 werd geleverd in het zonnige Californië (Verenigde Staten). De originele kentekenplaten zijn nog aanwezig! De liefde en passie van de eigenaar spreekt voor zich dankzij het zorgvuldig bewaren van de documentatie. Zelfs de belasting- en verzekeringspapieren zijn bewaard gebleven. De eigenaar - "Charles Burke Maino" - kreeg de auto in bezit op 39-jarige leeftijd en was een gerenommeerde arts. Zijn vader was eveneens arts en was bekend door het oprichten van een gezondheidsorganisatie (Gould Medical Foundation) die nog altijd bestaat. Na overlijden van Charles Burke Maino is de DMC verzekerd op naam van zijn vrouw, die in 2021 is overleden. De DMC is vervolgens verscheept naar Nederland en de schitterende residentie van de eigenaren is in 2022 verkocht voor $ 26.000.000,-. Dit huis bevindt zich op een klif in Carmel aan de Stille Oceaan. Een plek waar de DMC vaak gezien moet zijn en waanzinnige kustwegen heeft bereden. De DMC (afkorting voor DeLorean Motor Company) is nog altijd een tijdloos, opvallend model waarin een unieke rijervaring wordt ervaren. Optisch blijkt de originaliteit van de auto aan de fraaie patina. Zo zijn de stoelen licht gesleten en zijn de bumpers faal geworden, maar dit is juist wat de auto bijzonder maakt. De auto is schadevrij en goed geconserveerd gebleven. De motorruimte is droog en de auto start, rijdt en remt. Om de DMC goed berijdbaar te maken zal hij echter technisch volledig nagelopen moeten worden: de auto heeft in de afgelopen jaren niet gereden. Onderdelen zijn goed verkrijgbaar en DeLoreans worden tegenwoordig vaak gekocht door beleggers en verzamelaars. Met name dit exemplaar met een goed gedocumenteerde geschiedenis, één eigenaar en in uitzonderlijk originele conditie is een uitstekende keus voor de toekomst (Back to the Future)!


Algemene informatie over de DeLorean DMC-12:
DeLorean is wereldberoemd dankzij de film 'Back to the Future' uit 1985 waarin de auto als tijdmachine fungeert. Maar ook over de flamboyante eigenaar van het merk 'John DeLorean' en het ontstaan van de DMC-12 zijn vele boeken en series gerealiseerd. John DeLorean was een succesvol technicus en zakenman die zijn carrière had opgebouwd tot aan vicepresident van het destijds wereldwijd grootste autoconcert General Motors. Mede vanwege zijn droom om een eigen auto te ontwikkelen stapte hij in 1973 uit het bedrijf. Zijn wens was om een hoogst speciale, betaalbare sportauto te bouwen die zijn tijd ver vooruit was en lang mee zou gaan. Wat volgde was wereldwijd nieuws. Het ontwerp komt van de hand van het Italiaanse Giugiaro en technisch verantwoordelijk was Colin Chaplin (oprichter van het Engelse automerk Lotus dat destijds zeer succesvol was in de racerij). Het futuristische ontwerp is breed en laag en de carrosserie is vervaardigd uit roestvrij staal. Wat verder opvalt zijn de vleugeldeuren en de motor die in het midden geplaatst is. Deze aluminium 2.8 liter 6-cilinder motor is afkomstig van Renault/Peugeot/Volvo.

Van de DMC-12, gericht op de Amerikaanse markt, moesten 30.000 stuks per jaar gebouwd gaan worden met een nieuwprijs van 12.000 dollar (hiernaar verwijst de 12 uit DMC-12). Na een moeizame zoektocht naar een plek om de auto te produceren is met behulp van de Britse regering uiteindelijk Noord-Ierland aangewezen. Een plek waar destijds veel werkloosheid heerste en een oorlog tussen protestanten en katholieken was. Dit gaf de productie van de DMC-12 een extra politieke dimensie. Vanwege een koerswijziging van de Britse pond was de uiteindelijke nieuwprijs ongeveer het dubbele dan vooraf werd aangegeven. Ondanks ca. een half miljard geïnvesteerd belastinggeld van de Britse overheid bleef het gebrek aan geld een probleem, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een faillissement van het merk na een productie van ca. 9.000 auto's. Tegenwoordig is DeLorean weer actief. Op de website wordt niet alleen informatie gegeven over de DMC-12, er is zelfs een nieuw model gepresenteerd: de Alpha 5. Deze is ontworpen door Giugiaro en moet vanaf 2024 in productie gaan. De website zegt het volgende over de DMC-12: The DMC-12 was never meant to be a static interpretation of the brand, the brand would constantly evolve. Our icons are reimagined. DMC is and always was in constant evolution. An Icon is validated over time but to constantly reimagine mobility allows new icons to come into existence.
DeLorean DMC-12 #BD001289 with automatic transmission, from the FIRST OWNER with extensive, original documentation present. Unique!

- Sourced from 1st owner from California
- Exceptionally high level of originality
- Early model with separate fuel filler cap in boot lid
- Driving project

The following original documentation is present with the car:
- Delivery invoice
- DMC car folder with various warranty certificates and maintenance instructions
- Owner's manual
- Tax and insurance papers
- Maintenance bills ranging from 1980s to 2021
- Sales brochure


That iconic DeLorean DMC-12 is already special, but this one is completely unique. In fact, it is an exceptional original from the 1st owner, who owned the car for over 40 years! Not only has the car been well preserved in California, but also the original documentation is still present. From the original delivery invoice to manuals, warranty certificates and invoices, with this DeLorean you are not only buying a car, but also an exceptionally well-preserved story.

Developed by John DeLorean, the DMC is the ultimate 1980s style icon that books have been written about. The marque produced cars from January 1981 to mid-1983. The one we are offering was built in May 1981, making it an early-built example that was delivered on 13 September 1981 in sunny California (USA). The original registration plates are still present! The owner's love and passion speaks for itself thanks to the careful preservation of the documentation. Even the tax and insurance papers have been preserved. The owner - ‘Charles Burke Maino’ - took possession of the car at the age of 39 and was a renowned doctor. His father was also a doctor and was known for founding a health organisation (Gould Medical Foundation) that still exists today. After the death of Charles Burke Maino, the DMC was insured in the name of his wife, who died in 2021. The DMC was then shipped to the Netherlands and the owners' magnificent residence was sold in 2022 for $26,000,000. This house is located on a cliff in Carmel on the Pacific Ocean. A place where the DMC must have often been seen driving insane coastal roads. The DMC (short for DeLorean Motor Company) is still a timeless, striking model in which a unique driving experience is experienced. Optically, the car's originality is evident from its beautiful patina. For instance, the seats are slightly worn and the bumpers have become faltering, but this is precisely what makes the car special. The car has remained damage-free and well-preserved. The engine compartment is dry and the car starts and drives. However, to make the DMC properly drivable, it will need a fully technical overhaul: the car hasn't driven in the past years. Parts are readily available and DeLoreans are often bought by investors and collectors these days. In particular, this one with a well-documented history, one owner and in exceptionally original condition is an excellent choice for the future (Back to the Future)!


General information about the DeLorean DMC-12:
DeLorean is world-famous thanks to the 1985 film ‘Back to the Future’ in which the car acts as a time machine. But many books and series have also been realised about the brand's flamboyant owner ‘John DeLorean’ and the creation of the DMC-12. John DeLorean was a successful engineer and businessman who had built his career up to vice-president of the then world's largest car company General Motors. Partly because of his dream of developing his own car, he left the company in 1973. His desire was to build a highly special, affordable sports car that was ahead of its time and would last a long time. What followed was worldwide news. The design came from the hand of Italy's Giugiaro and technically responsible was Colin Chaplin (founder of British car brand Lotus, which was very successful in racing at the time). The futuristic design is wide and low and the bodywork is made of stainless steel. What else stands out are the wing doors and the engine placed in the centre. This aluminium 2.8-litre 6-cylinder engine comes from Renault/Peugeot/Volvo.

Of the DMC-12, aimed at the US market, 30,000 units per year were to be built with a new-build price of $12,000 (this is what the 12 from DMC-12 refers to). After an arduous search for a place to produce the car, Northern Ireland was finally designated with the help of the British government. A place where unemployment was high at the time and there was a war between Protestants and Catholics. This gave the production of the DMC-12 an extra political dimension. Due to a change in the exchange rate of the British pound, the final new-build price was about double what was indicated beforehand. Despite about half a billion invested in taxpayers' money from the British government, the lack of money remained a problem, eventually resulting in the brand's bankruptcy after producing about 9,000 cars. Today, DeLorean is back in business. The website not only provides information on the DMC-12, it has even presented a new model: the Alpha 5. It was designed by Giugiaro and should go into production from 2024. The website says the following about the DMC-12: The DMC-12 was never meant to be a static interpretation of the brand, the brand would constantly evolve. Our icons are reimagined. DMC is and always was in constant evolution. An Icon is validated over time but to constantly reimagine mobility allows new icons to come into existence.
Pin it